You are looking: Home page > A METHODOLOGICAL BOX > Структура сучасного уроку

Структура сучасного уроку

Структура сучасного уроку

 Урок ,як форма організації навчальної роботи ,існує із сімнадцятого століття, тобто більше 350 років.

Структура сучасного уроку – це послідовність окремих етапів уроку, їх логічне взаєморозміщення, а також взаємозв’язок етапів уроку й варіанти їхньої взаємодії між собою, що виникають у процесі навчання.

 Які ж елементи і частини уроку є структурними, а які не є? Єдиної думки з цього приводу на сьогодні немає.

Одні вчені елементами уроку вважають:

 1) вивчення нового матеріалу;

2) закріплення пройденого;

3) контроль і оцінку знань учнів;

4) домашнє завдання;

5) узагальнення і систематизацію знань. (Зотов Ю.Б.).

Інші — мету уроку, зміст навчального матеріалу, методи і прийоми навчання, способи організації навчальної діяльності (Кирилова Г.Т.).

 Існує точка зору, згідно з якою “…спроба виділити якусь постійно діючу, однозначну структуру уроку є безплідною, бо в реальному навчальному процесі число поєднань елементів уроку надзвичайно велике” [143,230].

Між тим, вчені-педагоги одностайні в тому, що структура уроку не може бути випадковою, що вона повинна відображати закономірності і логіку процесу навчання .

 Елементами уроку, що у взаємозв’язаному функціонуванні відображають ці закономірності, є: актуалізація, формування нових понять і способів дій, застосування засвоєного.

 В реальному педагогічному процесі вони є й етапами процесу навчання, і основними, незмінними, обов’язковими дидактичними завданнями, і компонентами дидактичної структури уроку. Саме ці компоненти забезпечують на уроці необхідні й достатні умови для засвоєння учнями програмного матеріалу, формування у них знань, умінь, навичок, активізації розумової діяльності учнів у процесі виконання самостійних робіт, розвиток їх інтелектуальних здібностей.

Послідовність формування знань на тому чи іншому уроці може бути різною: в одному випадку, урок може розпочинатися не з актуалізації, а з введення нового поняття шляхом пояснення учителя чи створення проблемної ситуації. В іншому випадку – на початку уроку може бути контрольна чи самостійна робота. Відзначений підхід до визначення структури уроку усуває шаблонність при проведенні уроків, рецептурність у діяльності учителя, розширює межі його творчої майстерності розробки і проведення уроків.

Методична структура, що розробляється вчителем на основі дидактичної структури,  – величина змінна. Число елементів у ній, їх номенклатура і послідовність визначається вчителем, виходячи з загальної дидактичної структури, мети і завдань освіти, розвитку та вихованості учнів. Методична підструктура уроку відображає основні етапи навчання і характер організації уроку.

Таким чином, якщо дидактична структура уроку є сталою, то методична підструктура зобов’язує планувати конкретні види діяльності: виконання вправ, розв’язування задач, відповіді учнів; пояснення матеріалу з використанням адекватних методів і засобів; розв’язання практичних і навчальних завдань під керівництвом учителя і самостійно. При створенні методичного проекту уроку учитель керується принципом оптимального досягнення мети і завдань, при цьому значну роль у забезпеченні успішності навчально-пізнавального процесу відіграють: створення мотивації, психологічного комфорту, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Класифікація уроків раціональніша і дозволяє чіткіше визначити мети, завдання й структуру кожного уроку і мобілізувати учнів чинити успішний їхнє рішення.

Найбільш фундаментальне дослідження уроку було проведено М. И. Махмутовим у його монографії «Сучасний урок». На основі багаторічних досліджень і узагальнення передового педагогічного досвіду автор пропонує свою концепцію сучасного уроку, що відповідає вимогам розвиваючого навчання. М. И. Махмутов розробляє саме поняття «урок», описуючи його основні елементи.

Основні етапи уроку:

 1. - організаційний етап;
 2. - етап перевірки домашнього завдання;
 3. - етап актуалізації суб’єктивного досвіду учнів;
 4. - етап вивчення нових знань і способів діяльності;
 5. - етап первинної перевірки розуміння вивченого;
 6. - етап закріплення вивченого;
 7. - етап застосування вивченого;
 8. - етап узагальнення й систематизації;
 9. - етап контролю й самоконтролю;
 10. - етап корекції;
 11. - етап інформації про домашнє завдання;
 12. - етап підведення підсумків навчального заняття;
 13. - рефлексія.

Урок має можливості впливати на становлення дуже багатьох якостей особистості учнів. І ці можливості необхідно використовувати повною мірою.

 

1 comment. к “Структура сучасного уроку”

 1. Cheap Gucci says:

  Thank you a lot, this info ended up being just right personally. Factors . search for this website to get future upadtes. Thank you yet again.


Give feedback