You are looking: Home page > A METHODOLOGICAL BOX > Програма роботи з обдарованими дітьми з англійської мови

Програма роботи з обдарованими дітьми з англійської мови

Програма роботи з обдарованими дітьми з англійської мови

 Пояснювальна записка

Стрімкі зміни в житті нашої держави  формують сучасні тенденції соціального розвитку та ставлять перед освітою нові задачі – відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей в процесі освіти.  Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сьогодення, адже ці діти  – майбутнє  України, яка впевнено рухається у Європу. Саме життя вимагає, щоб вивчення іноземної мови враховувало потреби, мотивації і ресурси  обдарованих дітей, зосереджувало всі зусилля на формуванні і навчанні конкурентно – спроможного, високоосвіченого українця.

 

  Мета Програми роботи з обдарованими учнями з англійської мови – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою.

   Завдання вчителя – активізувати діяльність кожного обдарованого учня в процесі навчання, створити ситуації для творчої активності. Важливим компонентом виступає використання нових інформаційних технологій, що відкриває великі можливості для розширення освітніх меж, безсумнівно, несе в собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізації навчання.

За  цих умов  значної актуальності у моїй роботі набула організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природних творчих потенцій.

   Програма  роботи з  обдарованими дітьми  передбачає виконання наступних завдань:

– Здобути високий  рівень володіння практичними навичками користування іноземною мовою, що складають набуту в процесі навчання комунікативну компетенцію учнів-старшокласників;

– Набути учням  базових, відповідно до  методичних рекомендацій та вимог вивчення іноземних мов у школі знань, умінь та навичок;

– Отримати поглиблений рівень знань англійської  мови, як важливого компоненту європейської і загалом світової духовної культури, в її взаємозв’язках з міфологією, релігією, мистецтвом, філософією, історичними процесами.

На сучасному етапі інтеграції України у суспільний інформаційний простір створюються сприятливі умови для активізації свідомості тих, хто навчається, у напрямку їх можливих зв’язків із зовнішнім  середовищем. Тому необхідною умовою навчання англійської мови обдарованих учнів стає формування комунікативної компетенції.

   Комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати, розуміти та використовувати іноземну мову відповідно до умов комунікації, найбільш важливими з яких є сфери та ситуації спілкування з урахуванням фактора адресату і характеру взаємодії співрозмовників. У структурі комунікативної компетенції виокремлюються такі її складники: лінгвістична, мовленнєва та лінгвокраїнознавча компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови за її рівнями: фонетичним, морфологічним, лексичним, словотвірним, синтаксичним, а також знання орфоепічних, граматичних, лексичних та стилістичних норм іноземної мови.

Мовленнєва компетенція полягає в володінні способами формулювання думок за допомогою знань мови в різних комунікативних ситуаціях, сферах спілкування і різних видах мовленнєвої діяльності. До мовленнєвої компетенції відносяться також уміння та навички використовувати базовий словник в усній та письмовій формі в обсязі програмних вимог (близько 2500 лексичних одиниць) у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності.

Лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння організувати свою мовленнєву поведінку відповідно до них.

    Принципи роботи з обдарованими учнями:

– індивідуалізації та диференціації навчання;;

–  випереджального навчання;

– комфортності в будь-якій діяльності;

 • різноманітності пропонованих можливостей для реалізації здібностей учнів;

– зростання ролі позаурочної діяльності;

– розвиваючого навчання;

 • максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості;

–  зростання ролі позаурочної діяльності;

– принцип створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя;

– принцип свободи вибору учням додаткових освітніх послуг, допомоги.

  Очікувані результати:

 • уміння здійснювати  усно мовленнєве спілкування (у монологічній та діалогічній формах);
 • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;
 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;
 • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;
 • уміння адекватно використовувати досвід набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;
 • уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умов наявних мовних засобів.

  Зміст програми

З впровадженням нових Держстандартів посилюється значимість принципів індивідуалізації і диференціації навчання, великого значення набуває використання проектної методики та сучасних технологій навчання іноземної мови (у тому числі інформаційних). Цей вид діяльності інтегрує усі чотири види мовленнєвих навичок, ще й граматику у смисловому контексті. Досвід показує, що його використання є  дієвим засобом підвищення мотивації учнів до навчання, автентичним видом оцінювання, який адресується учневі, розроблений для нього, спрямований на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини.    По-перше, необхідно вибрати проект, який цікавий для тебе. По-друге, проект повинен бути акуратно і яскраво оформлений. Для роботи над темою необхідно використовувати додаткову літературу, Інтернет. Щоб успішно захистити проект на уроці, необхідно опрацювати текст проекту вдома.

У 1-5 класах учні виконують творчі індивідуальні проекти невеликого обсягу. Працюючи над проектом, діти вчаться мислити самостійно, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних областей, вміння прогнозувати результати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Тема проекту, обрана в 5 класі, більш детально розробляється учнями в 6-9 класах. При цьому варіанти проблем в рамках наміченої тематики можуть бути різні у кожної групи. Наприклад, щорічні цикли про Україну включають в себе в 5,6 класах тему «Моя сім’я», в 7 класі – «Моє рідне місто», «Київ», «Пам’ятні місця», у 8 класі – «подорож Україною», в 9 класі – « Відомі люди України », а в 9 класі всі проектні роботи об’єднуються в узагальнюючий проект за темою «Україна – моя  Батьківщина».

Презентація проектів проходить у формі доповідей, презентацій або рольової гри на уроці,  конференції.

Розкриваючи особливості кожної з використовуваних технологій, можна визначити, які саме компетентності вони розвивають в учнів:

 • інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;
 • комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • міжпредметна компетентність — здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей;
 • предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;
 • проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;
 • соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

    Орієнтовний перелік тематики ситуативного спілкування

-Я, моя сім’я і друзі. Стосунки у родині. Стосунки з однолітками.

-Свята і традиції.

-Школа. Шкільне життя. Плани на майбутнє. Освіта. Вибір професії.

-Відпочинок і дозвілля.

-Людина: зовнішність, характер.

-Природа і навколишнє середовище.

-Помешкання.

-Подорож.

-Спорт.

-Одяг (види одягу).

-Харчування (продукти харчування; улюблені страви, приготування їжі, сервiровка столу).

-Покупки (відвідування  магазинів).

-Харчування (традиції харчування).

-Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона)

Україна ( основні пам’ятки  історії та культури Києва).

-Великобританія (Лондон).

-Україна (Київ).

-Охорона здоров’я (відвідування лікаря).

-Кіно і театр ( відвідування театру, кінотеатру).

-Шкільна бібліотека  (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой).

-Засоби масової інформації (преса, Інтернет, телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача).

-Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці).

-Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення)

-Україна (географічне положення, клімат, населення).

-Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації).

-Англомовні країни (столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури).

-Україна (великі міста, пам’ятки культури).

-Робота і професія (характеристики   професій, нахили і здібності, вибір професії)

-Наука і технічний прогрес.

-Англомовний світ та Україна. Сучасний англомовний світ.

-Моє місце в світі: здоровий спосіб життя в родині; захист прав дитини; гендерні стосунки.

-Мистецтво: культура і види мистецтва; видатні митці; музеї і виставки; молодь і мистецтво.

 Індивідуальний маршрут -супровід

учениці 6 класу

Пуги Анни

з предмету «Aнглійська мова»

на 2016-2017 н.р.

 1. Індивідуальні консультації з предмету кожний понеділок місяця о 14.30, кабінет 13.
 2. Анкетування, тестування з метою виявлення обдарованості.
 3. Створення учнівського портфоліо.
 4. Підготовка до участі та участь у Всеукраїнських конкурсах  з англійської мови («Гринвіч» ,«Олімпус»,тощо) .
 5. Підготовка до участі та участь у міжнародних конкурсах   з англійської мови  від видавництв Oxford, Express Publishing,Macmillan.
 6. Читання автентичних текстів англійською мовою ( сайт British council, LearnEnglishTeens,Pre-Intermediate)
 7. Коментований перегляд навчального відео “This is Britain” (1-8).
 8. Консультації з підготовки до контрольних робіт кожний вівторок о 15.00.

 Індивідуальний маршрут- супровід

учениці 7 класу

Милої Міли

з предмету «Англійська мова»

на 2016-2017 н.р.

 1. Індивідуальні консультації з предмету кожний четвер місяця о 14.30, кабінет 13.
 2. Анкетування, тестування з метою виявлення обдарованості.
 3. Створення учнівського портфоліо.
 4. Підготовка до участі та участь у Всеукраїнських конкурсах  з англійської мови («Гринвіч» ,«Олімпус»,тощо) .
 5. Підготовка до участі та участь у міжнародних конкурсах   з англійської мови  від видавництв Oxford, Express Publishing,Macmillan.
 6. Читання автентичних текстів англійською мовою ( сайт British council, LearnEnglishTeens, Pre-Intermediate /Intermediate).
 7. Коментований перегляд серії передач ВВС, British Council (Video zone),TED-shows.
 8. Консультації з підготовки до контрольних робіт кожну середу о 14.30.


Give feedback